Ενημέρωση για συνεργάτες και πελάτες μας:

Η ECOMOTIVE αποθηκεύει και χρησιμοποιεί πληροφορίες επικοινωνίας σχετικά με τα πρόσωπα επικοινωνίας και άλλους σχετικούς εργαζομένους στους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και σχετικές πληροφορίες σχετικά με τους επενδυτές μας.

Ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων 2016/679 (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο η ECOMOTIVE μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες. Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, οι πληροφορίες σχετικά με τα άτομα ονομάζονται προσωπικά δεδομένα και έχουν ευρύ πεδίο εφαρμογής: οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση ενός ατόμου – ένα όνομα, ένας αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, μια φωτογραφία – είναι προσωπικά δεδομένα. Η συλλογή, η χρήση, η αποθήκευση και η κοινή χρήση πληροφοριών ονομάζεται επεξεργασία δεδομένων. Ο ΓΚΠΔ εφαρμόζεται από την ECOMOTIVE.

Η ECOMOTIVE επεξεργάζεται τους ακόλουθους τύπους προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων στους πελάτες μας:

 • Ονόματα, τίτλοι εργασίας και λειτουργίες εργασίας
 • Διευθύνσεις IP
 • Επαγγελματική διεύθυνση και άλλα στοιχεία επικοινωνίας, π.χ. αριθμούς τηλεφώνου και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Νομική βάση για την επεξεργασία του ΓΚΠΔ:

Η ECOMOTIVE επεξεργάζεται αυτά τα προσωπικά δεδομένα, ως προμηθευτής, ώστε:

 • Να συμμορφώνεται με τις συμβατικές της υποχρεώσεις και να ασκεί τα συμβατικά της δικαιώματα,
 • Συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις ως προμηθευτής, π.χ. υποβολή εκθέσεων σε φορολογικές αρχές, τελωνεία, υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας, περιβαλλοντικές αρχές, αρχών επιβολής του νόμου και
 • να αντιμετωπίζει νομικά ζητήματα που προκύπτουν από τις επιχειρηματικές του σχέσεις.

Περαιτέρω, η ECOMOTIVE επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα λόγω των νόμιμων συμφερόντων της σε:

 • Διατήρηση και ενίσχυση των σχέσεών της με τους πελάτες, προκειμένου να τους παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένης της επισκευής και συντήρησης,
 • Τακτικά παρέχοντας στους τρέχοντες ή δυνητικούς πελάτες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ECOMOTIVE, π.χ. σε ενημερωτικά δελτία,
 • Βελτίωση της λειτουργικότητας και την εμπειρίας χρήστη του ιστότοπου της χρησιμοποιώντας τα cookies,
 • Μη ζητηθείσες εμπορικές επαφές και, με προηγούμενη συγκατάθεση, επικοινωνίες άμεσης εμπορικής προώθησης, και
 • Δημιουργία στατιστικών στοιχείων και άλλων γενικών, ανωνυμοποιημένες πληροφορίες για την ενίσχυση των προϊόντων και της υπηρεσίας.

Η ECOMOTIVE αποθηκεύει τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι λειτουργικά ή νομικά απαραίτητο, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

 • Έως και δέκα χρόνια μετά την επικοινωνία μας σχετικά με την επιχειρηματική μας σχέση,
 • Μέχρι να μας δώσετε οδηγίες να διαγράψουμε τα δεδομένα σας, τα οποία θα κάνουμε με την επιφύλαξη της διατήρησης δεδομένων που είναι απαραίτητα για σχετικούς επιχειρηματικούς σκοπούς, π.χ. λογιστική, υπηρεσίες και νομικές απαιτήσεις, ή,
 • Έως και δέκα έτη μετά τη σύναψη πραγματικής ή δυνητικής νομικής διαφοράς που αφορά τον πελάτη.

Η ECOMOTIVE λαμβάνει προσωπικά δεδομένα από πελάτες, υπαλλήλους της, και π.χ. καταλόγους, μεσίτες δεδομένων.

Η ECOMOTIVE επεξεργάζεται τους ακόλουθους τύπους προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων στους προμηθευτές μας:

 • Ονόματα, τίτλοι εργασίας και λειτουργίες εργασίας
 • Επαγγελματική διεύθυνση
 • Άλλα στοιχεία επικοινωνίας, π.χ. τηλεφωνικοί αριθμοί και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Επεξεργασία νομικής βάσης: η ECOMOTIVE ως πελάτης επεξεργάζεται αυτά τα προσωπικά δεδομένα για:

 • Να συμμορφώνεται με τις συμβατικές της υποχρεώσεις έναντι των προμηθευτών και να ασκεί τα συμβατικά της δικαιώματα,
 • Συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις ως πελάτης, π.χ. αναφορά σε φορολογικές αρχές, τελωνεία, υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας, περιβαλλοντικές αρχές, υπηρεσίες επιβολής του νόμου και,
 • Αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων που προκύπτουν από τις επιχειρηματικές της σχέσεις.

Περαιτέρω, η ECOMOTIVE επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά λόγω του νόμιμου συμφέροντος της για διατήρηση και ενίσχυση των σχέσεών της με τους προμηθευτές, προκειμένου να αποκτήσει ή να εξετάσει το ενδεχόμενο απόκτησης των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, συμπεριλαμβανομένης της επισκευής και συντήρησης.

Επιπλέον, η ECOMOTIVE λαμβάνει και επεξεργάζεται εκθέσεις από παρόχους υπηρεσιών δέουσας επιμέλειας τρίτων, εκθέσεις δέουσας επιμέλειας για προμηθευτές και άλλους σχετικούς επιχειρηματικούς εταίρους, που καλύπτουν τη νομική συμμόρφωση και τους κινδύνους της ΕΚΕ, π.χ. αρχεία των την κάλυψη των μέσων ενημέρωσης και τη γενική φήμη του κοινού.

Όταν έχει ξεκινήσει μια επιχειρηματική σχέση, η ECOMOTIVE παρακολουθεί τη συμμόρφωση του επιχειρηματικού συνεργάτη της με τους ισχύοντες νόμους, π.χ. τους νόμους κατά της διαφθοράς και τις διατάξεις της συμφωνίας μας.

Η παρακολούθηση της δέουσας επιμέλειας μπορεί να περιλαμβάνει τα προσωπικά δεδομένα βασικών ατόμων που συνδέονται με επιχειρηματικούς εταίρους.

Νομική βάση δέουσας επιμέλειας και παρακολούθησης της επεξεργασίας δεδομένων:

 • Η ECOMOTIVE έχει σημαντικό έννομο συμφέρον να γνωρίζει το υπόβαθρο των δυνητικών επιχειρηματικών εταίρων πριν συμφωνήσει να κάνει συνεργασία, προκειμένου για την επαρκή αξιολόγηση των νόμιμων κινδύνων και της φήμης,
 • Η ECOMOTIVE έχει επίσης σημαντικό έννομο συμφέρον να γνωρίζει τους κινδύνους νόμιμης ή φήμης που μπορεί να αντιμετωπίσει ως αποτέλεσμα της παραβίασης των νόμων, των προτύπων συμπεριφοράς ή των συμβατικών δασμών,
 • Οι συμβάσεις με επιχειρηματικούς εταίρους περιέχουν νομικές υποχρεώσεις συμμόρφωσης και συμπεριφοράς, και
 • Η ECOMOTIVE πρέπει να γνωρίζει τους νομικούς κινδύνους που προκύπτουν από το υπόβαθρο του επιχειρηματικού εταίρου και τις συνεχιζόμενες δράσεις στη σχέση του με την ECOMOTIVE σε σχέση δυνητικών ή πραγματικών νομικών αξιώσεων, μεταξύ άλλων από τις σχετικές αρχές επιβολής του νόμου και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, π.χ. καταπολέμηση της διαφθοράς, εμπορικές κυρώσεις, νόμων περί ανταγωνισμού.
 • Τα προαναφερθέντα συμφέροντα υπερτερούν σημαντικά των συμφερόντων της ιδιωτικής ζωής των ατόμων. Η δέουσα επιμέλεια που λαμβάνεται από τρίτα μέρη διατηρείται ως εμπιστευτική πληροφορία που διατίθενται μόνο σε εργαζομένους και τρίτους συμβούλους, π.χ. νομικούς συμβούλους, σε βάση ανάγκης.

Η ECOMOTIVE αποθηκεύει τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι λειτουργικά ή νομικά απαραίτητο, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

 • Έως και δέκα χρόνια μετά την επικοινωνία μας σχετικά με την επιχειρηματική μας σχέση ·
 • Μέχρι να μας δώσετε οδηγίες να διαγράψουμε τα δεδομένα σας, τα οποία θα κάνουμε με την επιφύλαξη της διατήρησης δεδομένων που είναι απαραίτητα για σχετικούς επιχειρηματικούς σκοπούς, π.χ. λογιστική, υπηρεσίες και νομικές απαιτήσεις (Σημείωση: η διαγραφή των δεδομένων σας μπορεί να σημαίνει ότι η επιχειρηματική μας σχέση λήγει, εάν δεν μπορούμε πλέον να επικοινωνήσουμε μαζί σας) ή
 • Έως και δέκα έτη μετά τη σύναψη πραγματικής ή δυνητικής νομικής διαφοράς που αφορά τον πωλητή.

Η ECOMOTIVE λαμβάνει προσωπικά δεδομένα από προμηθευτές και υπαλλήλους της.

Άλλοι επιχειρηματικοί εταίροι, π.χ. σύμβουλοι, αντιπρόσωποι, δυνητικοί εταίροι:

Η ECOMOTIVE επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για αυτούς τους τύπους τρίτων μερών με τον ίδιο τρόπο όπως και για τους πελάτες και τους προμηθευτές, καθώς και για τους ίδιους εμπορικούς, συμβατικούς και νομικούς σκοπούς

Κοινοποίηση και μεταφορά δεδομένων:

Η ECOMOTIVE μοιράζεται τα δεδομένα επιχειρηματικών συνεργατών, με βάση την ανάγκη να γνωρίζει, εντός του οργανισμού της και με συγκεκριμένους επεξεργαστές δεδομένων.

Πελάτες: τα δεδομένα σας θα είναι γενικά διαθέσιμα στα ακόλουθα σημεία εντός της ECOMOTIVE: Ελλάδα

Η ECOMOTIVE θα μοιραστεί επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους εμπόρους των προϊόντων της στην τοπική σας περιοχή, ώστε να μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας για πιθανές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από αυτήν την υπηρεσία αποστέλλοντας σχετικό email στο info@ecomotive.gr

Προμηθευτές, άλλοι επιχειρηματικοί εταίροι: τα δεδομένα σας είναι προσβάσιμα στην ECOMOTIVE και σε σχετικούς τρίτους επιχειρηματικούς εταίρους, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από αυτήν την υπηρεσία αποστέλλοντας σχετικό email στο info@ecomotive.gr

Γενικά: η ECOMOTIVE θα μοιραστεί τα σχετικά δεδομένα όπως απαιτείται με τρίτα μέρη που ασχολούνται με την υποστήριξη των λειτουργιών της, π.χ. λογιστική, υλικοτεχνική υποστήριξη, ασφάλιση, έλεγχο ποιότητας, ενίσχυση προϊόντων και υπηρεσιών, παρακολούθηση της αφοσίωσης των πελατών

Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ο ΓΚΠΔ, κατά περίπτωση, χορηγεί ορισμένα δικαιώματα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων της ECOMOTIVE. Επικοινωνήστε με το νομικό τμήμα της ECOMOTIVE εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα, κατά περίπτωση, σχετικά με τα δεδομένα σας:

 • Ζητήστε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που έχει η ECOMOTIVE για εσάς και λάβετε ένα αντίγραφό της.
 • Ζητήστε από τη ECOMOTIVE να διορθώσει ή να ενημερώσει τα δεδομένα σας αν οι πληροφορίες μας είναι ανακριβείς.
 • Ζητήστε από τη ECOMOTIVE να σταματήσει ή να περιορίσει την επεξεργασία των δεδομένων σας στο βαθμό που είναι εφικτό κατά τη διόρθωση σφαλμάτων, συμπεριλαμβανομένων των: διακοπή αυτόκλητων επαφών ή επικοινωνιών απευθείας μάρκετινγκ.
 • Υπό ορισμένες συνθήκες, ζητήστε φορητότητα δεδομένων, π.χ. για να παρέχετε στο προσωπικό σας σε PDF μορφή ή να μεταδώσετε δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, εάν είναι τεχνικώς εφικτό.
 • Ζητήστε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εάν πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
 • Αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα είναι αποτελεσματική από τη στιγμή της υπαναχώρησης.

Η ECOMOTIVE θα συμμορφώνεται με τα αιτήματά σας στο μέτρο του δυνατού, με την επιφύλαξη:

 • Τις υποχρεώσεις της βάσει νόμων και συμφωνιών,
 • Τις πρακτικές τήρησης εγγραφών, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης των αναγκαίων επιχειρηματικών εγγράφων,
 • Τα νομικά συμφέροντά της, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με ενδεχόμενες νομικές αξιώσεις.

Όλα αυτά ενδέχεται να περιορίσουν την ικανότητα της ECOMOTIVE να συμμορφωθεί πλήρως με το αίτημά σας. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον εθνικό οργανισμό προστασίας δεδομένων με ερωτήσεις ή παράπονα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την ECOMOTIVE.

Εάν έχετε απορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο συμμόρφωσης στο info@ecomotive.gr